Serveis

El Biobanc IDIBGI ofereix un ampli catàleg de mostres biològiques humanes i serveis per a la recerca biomèdica. La tasca del Biobanc no finalitza amb el lliurament de les mostres, sinó que dona suport als investigadors interns i externs en les diverses etapes dels seus projectes:

 • Assessorament tècnic i científic

  • Creació i gestió de noves col·leccions (mostres i dades associades)
  • Assessorament en procediments tècnics i metodològics per a la correcta obtenció, maneig, processament, emmagatzematge i ús de mostres biològiques
  • Coordinació de col·leccions de mostres en estudis multicèntrics
  • Assessorament i formació en aspectes ètics i legals referents a l’obtenció i l’ús de mostres biològiques
  • Suport en la recerca de mostres en altres biobancs (el Biobanc IDIBGIforma part de la Red Nacional de Biobancos)
  • Formació per a l'ús d'equipament del Biobanc

  Sol·licita aquest servei
 • Registre i custòdia

  • Gestió de col·leccions tipus biobanc, projecte i línia d’investigació (mostres, dades i documentació associada)
  • Registre de col·leccions de la línia d’investigació en el Registro Nacional de Biobancos (Instituto de Salud Carlos III)
  • Emmagatzematge i conservació de mostres biològiques (congeladors i tancs de nitrogen)
  • Monitorització dels equips de fred a temps real. Servei 24h d’atenció a alarmes, incidències, etc.
  • Elaboració d’informes històrics de control de temperatures dels equips de fred

  Sol·licita aquest servei
 • Serveis tècnics (histològics, cel·lulars i moleculars)

  • Processament de teixits congelats i en parafina (microscòpia, talls histològics, congelació i fabricació de blocs de parafina)
  • Tincions histològiques i immunohistoquímiques bàsiques
  • Processament, aïllament de mostres i aliquotatge dels seus derivats (sang total, derivats hemàtics, orina, femta, teixit, etc.)
  • Extracció d’ADN/ARN a partir de sang perifèrica o "buffy coat"
  • Extracció d’ADN/ARN a partir de teixit congelat o parafinat
  • Quantificació i control de la qualitat d’ADN/ARN
  • Equipament i material del Biobanc a disposició dels investigadors (ús prèviament consensuat)

  Sol·licita aquest servei
 • Cessió de mostres

  Gestió de les sol·licituds de mostres biològiques i dades clíniques associades:
  • Recepció de les sol·licituds
  • Tramitació als comitès externs al Biobanc (ètic i científic)
  • Suport en la preparació de la documentació necessària
  • Elaboració i enviament dels acords de transferència (MTA) del material biològic i dades associades
  • Preparació i enviament de les mostres i les dades associades als sol·licitants

  Sol·licita mostres
Created by