Política de privacitat

Abast de la política de protecció de dades personals.

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se presencialment o en navegar o interaccionar per la nostra pàgina Web.

 

Qui és el responsable de Tractament de les seves dades personals?

En compliment del  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de  2016  de protecció de dades personals, La FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA (IDIBGI), informa, que les dades de caràcter personal que ens proporciona seran tractades per l’IDIBGI C/ Doctor Castany, s/n  Edifici M2,  Parc Hospitalari Martí i Julià. 17190 Salt. NIF: G17432592. Correu electrònic fundació@idibgi.org.

 

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona responsable de protegir el dret fonamental a la protecció de les dades personal a L’IDIBGI i es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades personal.  Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals  utilitzant la següent adreça de correu electrònic: transparencia@idibgi.org.

 

Quines Dades Personals es recullen i amb quina finalitat?  

Detallem les dades personals que es recullen al Biobanc i mitjançant aquest WEB, així com les seves finalitats.

Dades relatives al Biobanc:

 • Dades: Dades identificatives: Nº SS, nom i cognoms, targeta sanitària, adreça postal o electrònica, telèfon, signatura, imatge. Característiques personals, circumstàncies socials, acadèmics i professionals, detalls de treball. Dades sensibles: dades de salut, dades genètiques, dades biomètriques, origen racial o ètnic, vida sexual.
 • Finalitat: Caracterització de les mostres biològiques obtingudes, amb finalitats d’investigació biomèdica destinades a incorporar-se al Biobanc.
  Tractament legitimat per la Llei 14/2007, de 3 de juliol, d’Investigació Biomèdica, el RD1716/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits bàsics d’autorització i funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d’origen humà, i es regula el funcionament i l’organització del Registre nacional de biobancs per a recerca biomèdica.
 • Comunicacions: Previstes per la Llei 14/2007, de 3 de juliol, d’Investigació Biomèdica i el RD1716/2011, de 18 de novembre,pel qual s’estableixen els requisits bàsics d’autorització i funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d’origen humà, i es regula el funcionament i l’organització del Registre nacional de biobancs per a recerca biomèdica.

Dades recollides per web (apartat Contactar):

 • Dades: Nom, cognoms, entitat o empresa, correu electrònic i telèfon.
 • Finalitat: Gestionar la seva petició.
 • Comunicacions: IDIBGI.

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació, li expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1- En compliment d’una relació contractual amb l’IDIBGI.
2- Quan ens dóna el seu consentiment.
3- Per interès legítim de L’IDIBGI, mostrar-li serveis i iniciatives que poden ser del seu interès.
4- Compliment d’obligacions imposades per Llei.

Els recordem que poden revocar el seus consentiment en qualsevol moment en la següent adreça: transparencia@idigbi.org.

 

Quant temps guardarem les seves dades? 

L’IDIBGI  guarda les seves dades personals mentre sigui necessari per al compliment de la finalitat amb la qual varen ser recollides. Si es segueix una directriu diferent a la indicada en aquesta política es detalla en el document de recollida pertinent.

 

A qui comuniquem les seves dades?  

L’IDIBGI sols comunicarà les seves dades a aquells serveis que s’indica en el moment de la seva recollida  i en els casos previstos per llei.

Les transmissions internacionals de les dades sols es fan en casos previstos per llei.

 

Mesures de seguretat.

L’IDIBGI assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les seves dades personals recollides i per això s’han adoptat les mesures de seguretat pertinents per evitar l’alteració, pèrdua o accessos no autoritzats i garantir així la seva integritat i seguretat.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves personals?

 • Accés: podrà consultar les  dades personals gestionades per l’IDIBGI.
 • Rectificació: podrà modificar  les seves dades personals quan aquestes no siguin exactes.
 • Supressió: podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
 • Oposició: podrà sol·licitar que no es tractin  les seves dades personals.
 • Limitació del tractament: podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos: a) Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades, b) Quan L’IDIBGI no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat: podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic.

 

El canal d’atenció: transparencia@idigbi.org.

Si considera que no hem tractar les seves dades personals d’acord amb la normativa pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en l’adreça transparencia@idigbi.org.  No obstant, podrà presentar una reclamació davant  l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades  (http://apdcat.gencat.cat).

Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat.

L’exercici del drets és gratuït.

Created by