Estructura organitzativa

La titularitat del Biobanc IDIBGI és de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) i el director de l’IDIBGI, n’és la persona jurídica responsable.

L’estructura organitzativa consta d’un director científic i un coordinador científic. A més, el Biobanc està adscrit a dos comitès externs que funcionen de manera independent a l’estructura central com a òrgans assessors: un de científic (CCE) i un d’ètica (CEIC). El Biobanc també compta amb un coordinador de qualitat.

 

Director científic

Dr. José Manuel Fernández-Real (jmfreal@idibgi.org)

Funcions:

 • Vetllar pel compliment de la legislació vigent.
 • Mantenir un registre d’activitats del Biobanc.
 • Garantir la qualitat, la seguretat i la traçabilitat de les dades i mostres emmagatzemades i els procediments associats al funcionament del Biobanc.
 • Elaborar un informe anual d’activitats.
 • Atendre les consultes o reclamacions que es puguin adreçar al Biobanc.
 • Elaborar el document de bona pràctica del Biobanc.
 • Elaborar la memòria descriptiva que reculli les característiques de les col·leccions.

Coordinador

Lluís Gallart (lgallart@idibgi.org)

Funcions:

 • Vetllar pel compliment de la legislació vigent.
 • Garantir la qualitat, la seguretat i la traçabilitat de les dades i mostres emmagatzemades i els procediments associats al funcionament del Biobanc.
 • Gestionar i supervisar el Biobanc i coordinar totes les activitats que s’hi desenvolupin, inclosa la gestió ordinària.
 • Gestionar la cessió de mostres i la incorporació al Biobanc de col·leccions des d’altres centres.
 • Fomentar el desenvolupament de noves línies d’acció (projectes de recerca i serveis a la comunitat científica).
 • Gestionar la documentació relativa als processos específics del Biobanc.
 • Promocionar, fomentar i liderar tant la fase d’implantació com el manteniment del Sistema de Gestió de Qualitat.

Adjunta a coordinació i responsable de qualitat

Laia Alsina (lalsina@idibgi.org)

Funcions:

 • Donar suport en totes les funcions de coordinació.
 • Assegurar l’acompliment dels estàndards de qualitat, seguretat i traçabilitat de les mostres i dades associades.
 • Desenvolupar, implantar i mantenir el Sistema de Gestió de Qualitat, d’acord amb els requisits de la norma ISO 9001, promovent la millora continua i l’enfocament en la satisfacció dels clients.

Personal tècnic

Node Central: Gerard Pardo, Mar Rubio i Verónica Hernando (biobanc@idibgi.org)
Node Banc de Tumors: Glòria Oliveras i Mar Rubio (biobanc@idibgi.org)

Comitès científics interns

El Comitè Científic Extern (CCE) vetlla per la qualitat científica i tècnica del Biobanc.

Funcions:

 • Efectuar l’avaluació científica de les sol·licituds de cessió de mostres i dades associades. En el cas que el comitè emeti un dictamen desfavorable, aquest té caràcter vinculant.
 • Assessorar la persona titular de la direcció científica sobre l’adequació dels procediments establerts per garantir la qualitat, la seguretat i la traçabilitat de les dades i mostres emmagatzemades i dels procediments associats al funcionament del Biobanc, des del punt de vista científic.
 • Assessorar la persona titular de la direcció científica sobre els aspectes científics del document de Bona Pràctica del Biobanc.
 • Assistir la persona titular de la direcció científica sobre altres qüestions que aquest sotmeti a la seva consideració.

Composició:

President: Dr. Xavier Matías-Guiu, director de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida

Vocals:

 

El Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) garanteix la protecció de la dignitat, els drets, la seguretat i el benestar dels subjectes font, concretament en relació amb el consentiment, la confidencialitat, la valoració del balanç benefici-risc de la recerca i l’ús que es realitzi de les mostres i les dades associades.

Funcions:

 • Efectuar l’avaluació ètica de les sol·licituds de cessió de mostres i dades associades. En el cas que el comitè emeti un dictamen desfavorable, aquest té caràcter vinculant.
 • Assessorar la persona titular de la direcció científica sobre l’adequació dels procediments establerts per garantir la qualitat, la seguretat i la traçabilitat de les dades i mostres emmagatzemades i dels procediments associats al funcionament del Biobanc, des del punt de vista ètic.
 • Assessorar la persona titular de la direcció científica sobre els aspectes ètics i jurídics previstos en el document de bona pràctica del Biobanc.
 • Decidir els casos en els quals és imprescindible l’enviament individualitzat d’informació al subjecte font, en relació amb les previsions de cessió de les seves mostres i amb els resultats de les anàlisis realitzades quan puguin ser rellevants per a la seva salut.
 • Assistir la persona titular de la direcció científica sobre altres qüestions que aquest sotmeti a la seva consideració.


Composició: el CEIC de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta assumeix les funcions del CEIC del Biobanc, amb el seu propi reglament.

Created by